Regulamin Konkursu „ #ECOWystarczający”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „#ECOWystarczający” organizowanym za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram, zwanym dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma HelloECO Sp. z o.o., Borzęta 412, 32-400 Myślenice oraz Faramuszka s.c. Katarzyna Tekieli, Justyna Nazarko, ul. Nowy Świat 78, 32­-061 Rybna (dalej: „Organizatorzy”).

3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 

od 4 września 2021 r. od godz. 10:00 do 12 września 2021 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Konkursu”) za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/helloeco.kosmetyki/  oraz https://www.instagram.com/faramuszka/?hl=pl (dalej: „Instagram”) za pośrednictwem postu zamieszczonego na Instagramie (dalej: „Post konkursowy”). 

4. Celem Konkursu jest promowanie marki HelloECO oraz Faramuszka.

5. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 4 września 2021 r. o godzinie 10:00 i kończy dnia 12 września 2021 r. o godzinie 23:59.

2. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić do godz. 23:59 dnia 12 września. Prace Konkursowe zgłoszone po upływie wskazanych powyżej tego terminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych w Konkursie zostanie wyłoniona jedna zwycięska Praca Konkursowa na Instagramie HelloECO: https://www.instagram.com/helloeco.kosmetyki/ oraz jedna zwycięska Praca Konkursowa na Instagramie Faramuszka: https://www.instagram.com/faramuszka/?hl=pl.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”/„Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie konta w serwisie społecznościowym Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób.

4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołają komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 4 osoby wskazane przez Organizatorów.

§ 5

Zasady i Przebieg Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony będzie w Serwisie Instagram na profilu marki HelloECO: https://www.instagram.com/helloeco.kosmetyki/ oraz Faramuszka: https://www.instagram.com/faramuszka/?hl=pl.

2. Zadaniem (dalej: „Zadanie konkursowe”) Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania na Instagramie marki HelloECO lub Faramuszka: 

  • Czy jesteś ECOwystarczający?
  • Co robisz żeby być EKOwystarczającym?

Ponadto Uczestnik konkursu zaobserwuje Instagram marki HelloECO: https://www.instagram.com/helloeco.kosmetyki/ oraz Faramuszka: https://www.instagram.com/faramuszka/?hl=pl i poleci konkurs swoim 3 znajomym na Instagramie HelloECO lub Faramuszka pod zadaniem konkursowym. Zadanie konkursowe powinno zostać zamieszczone pod postem konkursowym na profilu Instagram wybranego Organizatora.

3. W terminie do 3 dni po zakończeniu Konkursu Komisja dokona oceny Prac Konkursowych biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość, kreatywność oraz zgodności z założeniami Zadania konkursowego, a następnie wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę na Instagramie HelloECO: https://www.instagram.com/helloeco.kosmetyki/ oraz wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę na Instagramie Faramuszka:  https://www.instagram.com/faramuszka/?hl=pl.

Autor zwycięskiej Pracy Konkursowej zostanie wyróżniony Nagrodą przewidzianą przez Organizatora dla tego Konkursu, o której mowa w § 6 poniżej.

4. Informacja o wynikach poszczególnych etapów Konkursu zostanie umieszczona na Instagramie marki HelloECO oraz Faramuszka w formie postu. 

§ 6

Nagrody

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

Nagroda pierwsza:

a. Ręcznie wykonany kubek Faramuszka z hasłem ”Z natury JESTEM EKO” 

b. Tonik do twarzy normalizujący marki HelloECO o pojemności 100 ml

c. Balsam do ust kawowy marki HelloECO o pojemności 15 ml

Nagroda druga:

a. Ręcznie wykonany kubek Faramuszka z hasłem ”Z natury JESTEM EKO” 

b. Tonik do twarzy normalizujący marki HelloECO o pojemności 100 ml

c. Krem do twarzy malinowy marki HelloECO o pojemności 15 ml

2. Nagroda nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Warunkiem wydania każdemu Zwycięzcy Nagrody jest przesłanie pełnych danych adresowych niezbędnych do przekazania nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz mail.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody powstałą na skutek podania przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji. 

5. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora kurierem w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę. 

6. Zwycięzca Nagrody zostanie poinformowany o przyznaniu mu Nagrody poprzez prywatną wiadomość w serwisie Instagram. 

7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizatorzy zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. 

§ 7

Prawa i obowiązki Organizatorów

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

§ 8

Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:

1) jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej;

2) powstałe w  związku z wykonaniem Pracy Konkursowej utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

3) zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich;

2. Organizatorzy w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywają od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej helloeco.pl oraz faramuszka.pl oraz w serwisach społecznościowych Organizatora. 

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma HelloECO Sp. z o.o., Borzęta 412, 32-400 Myślenice oraz Faramuszka s.c. Katarzyna Tekieli, Justyna Nazarko, ul. Nowy Świat 78, 32­-061 Rybna (dalej: „Administratorzy”). 

2. Administratorzy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.

§ 10

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu. 

2. Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatorów lub elektroniczną na adres: kontakt@helloeco.pl lub pracowania@faramuszka.pl 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.helloeco.pl oraz faramuszka.pl pl.

3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.

5. Organizatorzy uprawnieni są do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

Myślenice, dnia 4 września 2021 r. 

Organizator: HelloECO Sp. Z o.o. oraz Faramuszka s.c. Katarzyna Tekieli, Justyna Nazarko